Landbouw betekent in Gouwe Wiericke vrijwel altijd grondgebonden melkveehouderij. In de meeste gevallen is dat een familiebedrijf, waar de koe nog in de wei loopt. De melkveehouderij neemt ruim 90% van het landbouwgebied in. Daarmee is het niet alleen een belangrijke economische factor, maar ook de belangrijkste grondgebruiker en beheerder van het veenweidelandschap. De boer levert zo een grote bijdrage aan de instandhouding van een internationaal gezien uniek agrarisch cultuurlandschap.

Innovatie

Landbouwbedrijven, gemeenten, provincie en andere betrokkenen werken aan een Innovatieagenda, die bestaat uit individuele projecten en gezamenlijke gebiedsinitiatieven. Denk hierbij aan pilots met gewassen die voor veengronden geschikt zijn, zoals cranberries of lisdoddeteelten en aan proeven met nieuwe landbouwtechnieken (onderwater drainage) en duurzaam energiemanagement (CO2-reductie) worden ook verkend en toegepast.

Structuurversterking

Inzet van de Agenda Landbouw is tevens de verbetering van de landbouwstructuur in het veenweidegebied. De belangrijkste doelen daarbij zijn een efficiënte spreiding en ligging van landbouwpercelen zonder versnipperingen door andere hoofdfuncties zoals water, verkeer of natuur en een verbetering van omvang en ligging van de huiskavelpercelen van de individuele bedrijven. Zij bepalen immers in hoge mate de mogelijkheden voor landbouwkundige rendement maar tevens de kansen voor weidegang, een goed dierenwelzijn en de verwevingsopties tussen landbouw en de natuurfunctie

Agrologistiek en landbouwinfra

Een basisvraag voor agrariërs is onder meer de vraag hoe bedrijfsprocessen zodanig georganiseerd kunnen worden dat:

  • een efficiënte afzet van melk- en kaasproducten geborgd wordt
  • de keten tussen producent en consument zo kort mogelijk kan blijven
  • voeder- en mestmanagement zo effectief mogelijk worden vormgegeven

Hiervoor worden nieuwe logistieke mogelijkheden verkend, waaronder een korter ketenbeheer en de intensivering van collectieve bedrijfstechnieken (zoals een collectief wagenpark en gezamenlijke verkoopinitiatieven).

Landbouw en biodiversiteit

De agrariër heeft een steeds grotere rol in de zorg voor de natuur. Zij gaan aan de slag met natuur- en waterbeheer, alleen of gezamenlijk in een coöperatie.