De inrichting voor de nieuwe natuur in een deel van de Meijegraslanden ten zuiden van de Nieuwkoopse Plassen is klaar. Op drie locaties zijn door Natuurmonumenten gebieden ingericht met kruiden- en faunarijk grasland, vochtig weidevogelgrasland, vochtig hooiland, rietmoeras en blauw grasland. Dit is gebeurd in samenwerking met programmabureau Veenweiden Gouwe Wiericke in opdracht van provincie Zuid-Holland.

Tijdens een veldbezoek kwamen de betrokken bestuurders de nieuwe inrichting bekijken en kregen zij van Natuurmonumenten, die verantwoordelijk is voor de inrichting, tekst en uitleg. Gedeputeerde Berend Potjer is blij dat na vele jaren van intensieve gesprekken de natuurinrichting is voltooid: “De nieuw aan te leggen natuur ondersteunt en versterkt de bestaande natuur van het Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen, waardoor zeldzame planten en dieren zoals brede orchis en de rietzanger weer een kans krijgen”.

Belangrijke schakel

De Meijegraslanden maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en is een belangrijke schakel in de verbinding tussen de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen. “Het is essentieel dat deze gebieden beter met elkaar verbonden worden om het netwerk van natuurgebieden te herstellen”, aldus Pauline Mulder van Natuurmonumenten. “Met de nieuwe natuur versterken wij de biodiversiteit in en om de Nieuwkoopse Plassen zelf, waardoor verdwenen soorten, zoals de zeldzame roerdomp weer te horen is in de Meijegraslanden. Ook bloeien in de natte schraallanden binnen enkele jaren orchideeën”.

Verhogen waterpeil

Ook de waterkwaliteit en het waterpeil spelen een belangrijke rol als het gaat om de inrichting van onder meer rietmoeras. Hans Schouffoer, hoogheemraad bij Rijnland, ziet de voordelen van de nieuwe inrichting van het gebied: “Het verhogen van het waterpeil draagt bij aan het tegengaan van de bodemdaling van de veengronden. Daarnaast biedt het kansen voor natuurontwikkeling. Het beperken van de voedselrijkheid draagt bij aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit en zorgt daarmee voor een gezonder ecosysteem”, aldus hoogheemraad Hans Schouffoer.

Gesprekken en afspraken

De totstandkoming van de natuurinrichting in de Meijegraslanden ging niet vanzelf. Dat had te maken met de verschillende belangen. Decennialang waren er gesprekken met de omgeving over de toekomst van de Meijegraslanden. Uiteindelijk zijn hier afspraken over gemaakt en de nodige besluiten genomen. Onder andere over de plek, omvang en invulling van de nieuwe natuur.

Verandering van leefomgeving

Vanuit de gesprekken met agrariërs en omwonenden is er geluisterd naar de zorgen over de verandering van de leefomgeving en zijn er aanpassingen op het ontwerp doorgevoerd. Bovendien is de wens uitgesproken dat er wordt gewerkt aan een betere samenwerking tussen Natuurmonumenten en agrariërs. Daarin neemt de provincie het voortouw.

Inrichting nieuwe natuur

De nieuwe natuur bestaat uit 45 hectare rietmoeras en blauwgrasland en daarnaast is op 55 hectare percelen met agrarisch medegebruik een kwaliteitsimpuls gegeven gericht op kruiden- en faunarijk grasland en vochtig weidevogelgrasland. Op 14 augustus 2023 is begonnen met de inrichting van de nieuwe natuur op drie verschillende locaties op de gronden van Natuurmonumenten binnen de Meijegraslanden. De inrichting hiervan is nu klaar.