Het natuurnetwerk in Gouwe Wiericke
Dit gebied is een belangrijke natuurschakel tussen Nieuwkoopse Vinkeveense Plassen. Er is al 50 ha natuur. Het is de bedoeling om ook op de andere 60 ha natuur te ontwikkelen.
Deels agrarisch, deels natuurgebied. Met eigenaren wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om natuurkwaliteit te verbeteren en het gebied geschikt te maken voor grote zilverreiger, purperreiger, smient en otter.
Op drie plekken wordt natuur aangelegd, op gronden van Natuurmonumenten. Zeldzame dieren- en plantensoorten als de roerdomp en de brede orchis krijgen meer kans. Meer natuur in de Meijegraslanden maakt ook de natuur in de Nieuwkoopse Plassen robuuster.
26 juli 2017 - Op 28 juni 2017 heeft de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke het Definitief Ontwerp (DO) voor Steinse Groen vastgesteld.
Dit gebied wordt onderdeel van de ecologische verbinding tussen Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen. Er wordt gezocht naar een nieuwe vorm van eigendom en beheer.
Om het mooie landschap van Gouwe Wiericke te behouden en te versterken, werken gemeenten en waterschappen samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke.
In Bodegraven Noord wordt natuur gerealiseerd om planten en dieren die hier van oudsher thuishoren, te behouden en zelfs terug te brengen.
Op 16 juni 2016 is het definitieve inrichtingsplan voor Oukoop vastgesteld door de Stuurgroep. In Oukoop worden natuur en landbouw gecombineerd.
De plannen voor natuur in Bodegraven-Noord halen de pers.
November 2016 - De eerste Nieuwsbrief Gouwe Wiericke is uit. Vanaf nu verschijnt hij 2x per jaar.
Op 13 februari 2017 krijgt u informatie over de natuurverbinding die door Zuidzijderpolder en Polder Abessinië gaat lopen.
8 december 2016 - De overheden in Gouwe Wiericke gaan intensiever samenwerken aan de toekomst van deze regio. Ze hebben daarvoor de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke getekend.
Het natuurnetwerk in Gouwe Wiericke
maart 2017 - Hoe staat het met de projecten? Wat is de instrumentenkoffer? En wat gebeurt er op het gebied van landbouw en recreatie? Lees erover in Nieuwsbrief 2.
maart 2017 - Hoe staat het met de projecten? Wat is de instrumentenkoffer? En wat gebeurt er op het gebied van landbouw en recreatie? Lees erover in Nieuwsbrief 2.
31 mei 2017 - Op 8 juni organiseert Staatsbosbeheer een informatieavond over de werkzaamheden in polder Oukoop.
26 juli 2017 - Op 28 juni 2017 heeft de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke het Definitief Ontwerp (DO) voor Steinse Groen vastgesteld.
De natuur in Ruygeborg is bedoeld als buffer voor de Nieuwkoopse Plassen en als verbinding met de Groene Jonker. In het gebied is ook ruimte voor recreatie.
10 september 2018 - Benieuwd naar regelingen die agrariërs en grondeigenaren helpen bij inpassing van natuur in de bedrijfsvoering? De aangepaste (3e) versie is nu beschikbaar.
test
De agrariërs in Gouwe Wiericke en de Krimpenerwaard werken samen met de gemeenten aan een Agenda Landbouw. Zodra dit programma klaar is, kunt u het op deze site terugvinden.
7 november 2017 - Hoe staat het met de natuurplannen voor Oukoop? En komen de landbouwprojecten al van de grond? U leest het in nieuwsbrief 3.
21 december 2017 - In de nieuwe nieuwsbrief Ruygeborg staat o.a. een uitnodiging voor een Inloopavond op 11 januari 2018. Daar wordt het schetsontwerp Ruygeborg II gepresenteerd.
Recreatiepartijen uit Gouwe Wiericke en de Krimpenerwaard werken samen met de gemeenten aan een programma Recreatie. Zodra dit programma klaar is, vertellen we er op deze site meer over.
De Noordse Buurt vormt een belangrijke ecologische schakel midden in het Groene Hart. Het gebied wordt de komende jaren ingericht als natuurgebied. Er komen rietlanden en bos, en wandelpaden om volop van de mooie natuur te genieten.
11 januari 2018 – De Inloopavond over het schetsontwerp Ruygeborg II trok veel belangstellenden.
16 maart 2018 - Met taart werd gevierd dat er voor het natuurgebied Ruygeborg II een schetsontwerp ligt.
Maart 2018 - Komt de natuur in Oukoop al van de grond? Krijgt het kaasverhaal internationale belangstelling? Het antwoord daarop, en meer, vindt u in Nieuwsbrief 4.
Op 14 mei (19.00 - 21.00 uur) is er een inloopavond over de natuurplannen voor Steinse Groen in Sporthal De Zebra, Goverwellesingel 10 te Gouda.
Op 9 juni 2018 vieren we dat het natuurgebied Polder Oukoop 'klaar' is. Kom tussen 10.00 en 14.30 uur naar Hoeve Stein en neem de kinderen mee!
9 juni 2018 - Het was druk tijdens de open dag in natuurpolder Oukoop. Natuurwandelingen en gratis ijs trokken veel bezoekers naar Natuurboerderij Hoeve Stein.
4 juli 2018 - Een voorstel dat de patstelling doorbreekt tussen de gebiedspartijen in Bodegraven Noord. Dat is het plan voor natuurinvulling.
Juli 2018 - Het plan voor inrichting van nieuwe natuur in Bodegraven Noord is gepresenteerd aan de Stuurgroep. Lees hier alles over in de nieuwsbrief.
30 augustus 2018 - Uniek in Nederland: een hele polder krijgt onderwaterdrainage. In Lange Weide werden door de bestuurders de eerste meters drainagebuis uitgerold.
23 oktober 2018 - In de eerste helft van 2018 is er weer veel gebeurd in Gouwe Wiericke, van springkussens en taart tot 450 km aan onderwaterdrainagebuizen.
Op maandag 26 november 2018 is er een inloopavond over de natuurplannen voor Westveen, in Café Beatrix in Woerdense Verlaat, van 19.00 tot 22.00 uur. U kunt vrij inlopen.
26 november 2018 – “Een fantastisch idee.” - “Ik denk graag mee.” – “Leuk plan voor natuur, maar het waterniveau moet veilig zijn voor de bewoners.” – “Het wordt niks.” Zomaar wat reacties tijdens de inloopavond over de natuurplannen voor Westveen.
20 december 2018 - Wat is er het afgelopen jaar gebeurd in Ruygeborg? Lees er alles over in de nieuwe nieuwsbrief.
20 december 2018 - 23 mensen hebben naar aanleiding van het schetsontwerp Ruygeborg een reactie ingediend. Een bundeling van alle reacties én de beantwoording door het project vindt u in de Nota van Beantwoording.
11 april 2019 - In twee projecten in Gouwe Wiericke hebben we het afgelopen jaar omwonenden en geïnteresseerden uitgenodigd voor een inloopavond en een reactie op de plannen. En in Ruygeborg hebben we inmiddels ook gereageerd op alle reacties. U leest erover in de halfjaarlijkse nieuwsbrief.
4 juli 2019 - Hoe zijn wensen van bewoners meegenomen in het ontwerp voor meer natuur in Steinse Groen? Welke bijzondere planten bloeien er nu al? U leest het in de eerste nieuwsbrief Steinse Groen.
6 augustus 2019 - Hoe gaat het inrichtingsplan voor Ruygeborg er uitzien? Lees de ontwikkelingen in de nieuwe nieuwsbrief.
19 november 2019 - Hoe staat het met de kanoroute, met de natuur in Ruygeborg, met de onderwaterdrainage? En hoe zit het nou eigenlijk met die stikstofdiscussie? U leest het in Nieuwsbrief nummer 7.
Op 20 februari 2020 wordt het inrichtingsplan gepresenteerd voor natuurgebied Ruygeborg II. Vrije inloop tussen 19.30 en 21.30 uur in De Rank, Reghthuysplein 19 in Nieuwkoop.
20 februari 2020 – “Super! Ga maar snel beginnen!” en “Al het boerenland verdwijnt!” De inloopavond over natuurgebied Ruygeborg II riep emoties op.
3 maart 2020 – Wat willen bewoners van Abessinië met de nieuwe natuur in hun polder? Daarover spraken zij in Bodegraven.
7 mei 2020 – Er ligt een voorstel ter inzage (van 11 mei t/m 22 juni) om de grenzen van de natuurzone door Gouwe Wiericke hier en daar te wijzigen.
28 mei 2020 - Hoe blijft het team van Veenweiden Gouwe Wiericke bereikbaar in deze corona-tijd? Waar kan ik (t/m 22 juni) de stukken inzien van de ‘scopewijziging’? Hoe staat het met de projecten? Dat leest u (en nog veel meer) in de nieuwe nieuwsbrief.
10 juli 2020 – Het is nu duidelijk hoe de natuur en recreatie er in Ruygeborg uit komt te zien. Het Inrichtingsplan is vastgesteld door de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke.
23 november 2020 – Het Steinse Groen wordt natuurlijker. Otter en bever zullen zich er thuis voelen, de ijsvogel en de groene glazenmaker zijn er welkom. De werkzaamheden duren van november tot maart.
8 december 2020 - In het middengebied van De Bovenlanden worden plannen voorbereid om nieuwe natuur aan te leggen in 2021. Lees er alles over in de eerste Nieuwsbrief De Bovenlanden.
21 december 2020 - Er wordt NU nieuwe natuur aangelegd in Steinse Groen. Wat gebeurt er precies en waarom gebeurt het ook al weer? Lees er alles over in de tweede Nieuwsbrief Steinse Groen.
19 febr, 2021 - Voor Abessinië & Zuidzijderpolder ligt er nu een inrichtingsplan, dat in maart wordt besproken in de raadscommissie van Bodegraven-Reeuwijk. Iedereen wordt uitgenodigd om op deze plannen te reageren.
19 maart 2021 – Steinse Groen, het recreatiegebied bij Gouda Goverwelle, is een stuk natuurlijker geworden. Dat werd gevierd met de plaatsing van twee nieuwe informatieborden, die werden onthuld door wethouder Hilde Niezen van Gouda.
30 maart 2021 - Het schetsontwerp voor de nieuwe natuur in Westveen is klaar. Wat daar in staat, en wat er vervolgens mee gaat gebeuren, leest u in de Nieuwsbrief Westveen.
30 april 2021 - De stuurgroep heeft het inrichtingsplan voor nieuwe natuur in de Meijegraslanden vastgesteld. De afgelopen jaren is hierover intensief met de omgeving gesproken. Het plan is naar aanleiding van die gesprekken op diverse onderdelen aangepast.
30 april 2021 - Lees de nieuwe Nieuwsbrief Bodegraven Noord en u bent weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
17 juni 2021 - De eerste nieuwsbrief Meijegraslanden is verschenen. Daarin leest u onder andere over het inrichtingsplan dat in april is goedgekeurd, over de drie nieuwe natuurgebiedjes en over de informatiebijeenkomst op 28 juni 2021.
5 juli 2021 - Het inrichtingsplan voor De Bovenlanden is klaar. Lees er alles over in de Nieuwsbrief De Bovenlanden.
26 juli 2021 - De natuur in Steinse Groen gaat 'buiten de lijnen'. Ten zuiden van het bestaande natuur- en recreatiegebied wordt dit najaar een polder ingericht als natuurgebied. Lees er alles over (en meer) in de 3e nieuwsbrief.
24 sept. 2021 - Deze zomer is besloten om ruim 38 hectare in de Noordse Buurt (gemeente Nieuwkoop) toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland. Lees alles over de natuurplannen in dit gebied in de Nieuwsbrief.
8 oktober 2021 - De nieuwe natuurzone door Steinse Groen gaat aansluiten op de Krimpenerwaard. De polder tussen Steinse Groen en de Hollandse IJssel wordt deze weken omgevormd tot natuurgebied. De werkzaamheden gaan op 12 oktober van start en duren zo’n twee weken.
31 december 2021 - In het najaar van 2022 worden delen van Meijegraslanden ingericht als natuurgebied. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn nu verschillende vergunningen aangevraagd.
10 februari 2022 - In De Bovenlanden wordt de komende jaren nieuwe natuur aangelegd. Die nieuwe natuur vraagt om een ander waterpeil. Een peilbesluit om dat te regelen ligt t/m 22 maart ter inzage bij het waterschap. Iedereen kan een reactie indienen.
6 maart 2022 - In De Bovenlanden wordt de komende jaren nieuwe natuur aangelegd. Die nieuwe natuur vraagt onder andere om een omgevingsvergunning. Deze vergunning ligt t/m 7 april ter inzage.
21 maart 2022 - Alle ontwikkelingen in natuur- en recreatieproject Ruygeborg van de afgelopen anderhalf jaar zijn te lezen in Nieuwsbrief nr. 5.
23 mei 2022 - Nadat het concept-inrichtingsplan in 2021 is gepresenteerd, zijn er nog (bescheiden) aanpassingen en aanvullingen gedaan. Lees in de nieuwsbrief hoe het zit.
10 juni 2022 - 2e UPDATE - De Ontgrondingenvergunning ligt nu ook ter inzage, tot 11 juli. De Omgevingsvergunning en de Watervergunning lagen al ter inzage.
7 juni 2022 - De laatste stand van zaken in Westveen leest u in de nieuwsbrief.
24 juni 2022 – De inloopavond over het inrichtingsplan voor natuurgebied Bodegraven Noord leverde veel goede gesprekken op. Zo’n 80 bezoekers kwamen op 21 juni naar de Hollandse Boerderij.
18 juli 2022 - Deze week beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van nieuwe natuur in De Bovenlanden.
22 augustus 2022 - Lange Weide wordt ingericht als weidevogelgebied. De werkzaamheden starten nog in augustus en duren tot eind 2022. Lees er meer over in de nieuwsbrief.
19 september 2022 – Eerder dit jaar lagen drie vergunningen ter inzage voor de natuuraanleg in Meijegraslanden. Twee ervan zijn nu definitief.
22 september 2022 - De komende maanden gaan af en toe medewerkers het veld in in Bodegraven Noord. Op de gronden van Natuurmonumenten doen ze onderzoek. Het 1e onderzoek start op 26 september.
1 november 2022 - Op woensdag 9 november (19.00-21.30 uur) is er een Inloopavond over de natuurplannen in de Noordse Buurt. Iedereen is dan van harte welkom in het gemeentehuis Nieuwkoop (Teylersplein 1 in Nieuwveen). Meer info over de natuurplannen vindt u in de nieuwe nieuwsbrief.
17 november 2022 – De inloopavond over de natuur- en recreatieplannen voor de Noordse Buurt op 9 november leverde veel positieve reacties op. Er kwamen zo’n 70 bezoekers.
24 november 2022 – Vanaf 28 november worden in Bodegraven Noord twee weken lang veldmetingen uitgevoerd voor het inrichtingsplan nieuwe natuur. Bij de metingen wordt gebruik gemaakt van een quad.
22 december 2022 - In de nieuwe nieuwsbrief Ruygeborg leest u weer interessante zaken over het project.
28 februari 2023 - In de 4e nieuwsbrief Bodegraven Noord vindt u de laatste stand van zaken én een toekomstbeeld van de nieuwe natuur in Bodegraven Noord.
15 mei 2023 - Gemeenteraadsleden van Bodegraven-Reeuwijk en bestuursleden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bezochten op 11 mei het natuurgebied De Bovenlanden en zagen daar hoe de natuur van Bodegraven Noord er over 10 jaar uitziet.
25 mei 2023 – Met een grote kavelruil rond Kamerik komt er ook extra ruimte voor natuur in Ruygeborg. De provincie Zuid-Holland heeft 23 hectare grond in Ruygeborg aangekocht die werd gepacht door een agrariër. De agrariër krijgt daarvoor extra hectares agrarische grond terug in de buurt van zijn bedrijf.
5 juni 2023 - De grenzen van het nieuwe natuurgebied in Bodegraven Noord worden aangepast. Wie bezwaar heeft, kan t/m 3 juli een zienswijze indienen bij de provincie Zuid-Holland.
13 juni 2023 - De afgelopen maanden zijn nog een paar dingen aangepast in het inrichtingsplan voor de nieuwe natuur in Ruygeborg, onder andere op verzoek van de adviesgroep. Lees er alles over in de 7e editie van de nieuwsbrief.
16 juni 2023 - Op 27 juni is er een inloopavond over het natuurplan voor Bodegraven Noord. Iedereen is welkom in de Hollandse Boerderij tussen 18 en 21 uur.
3 juli 2023 – Ruim 80 geïnteresseerden bezochten de inloopavond over de natuurplannen voor Bodegraven Noord. Er was ruimte voor vragen, discussie, zorgen en meningen.
1 aug. 2023 - Half augustus start de aanleg van nieuwe natuur op 3 plekken in de Meijegraslanden. Lees er alles over in de nieuwsbrief.
22 augustus 2023 - Het definitieve Inrichtingsplan voor nieuwe natuur in Westveen is goedgekeurd. Lees er alles over in de Nieuwsbrief.
30 oktober 2023 - Nadat het inrichtingsplan voor Abessinië & Zuidzijderpolder in 2022 was goedgekeurd, zijn er in 2023 nog nadere onderzoeken geweest. Naar verwachting gaat in 2024 de 1e schop in de grond. Lees er alles over in de nieuwsbrief.
16 nov. 2023 - Voor Fase 1 van het project Ruygeborg II heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop op 28 september 2023 ingestemd met het ter inzage leggen van de ontwerp-omgevingsvergunning. Het betreft een afwijkingsverzoek van het bestemmingsplan.
8 januari 2024 - Het definitieve inrichtingsplan voor Bodegraven Noord is klaar. De wijzigingsplannen en het bestemmingsplan liggen tot eind januari ter visie bij de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Woerden.
De inrichting voor de nieuwe natuur in een deel van de Meijegraslanden ten zuiden van de Nieuwkoopse Plassen is klaar. Op drie locaties zijn door Natuurmonumenten gebieden ingericht met kruiden- en faunarijk grasland, vochtig weidevogelgrasland, vochtig hooiland, rietmoeras en blauw grasland. Dit is gebeurd in samenwerking met programmabureau Veenweiden Gouwe Wiericke in opdracht van provincie Zuid-Holland.