Agrariërs hebben in samenspraak met Natuurmonumenten, waterschap en gemeente een plan opgesteld voor de inrichting van nieuwe natuur in Bodegraven Noord. LTO Noord en Agrarische Natuurvereniging De Parmey boden het plan op 4 juli 2018 aan de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke aan. Het voorstel is bedoeld om de patstelling tussen de gebiedspartijen te doorbreken die ontstond naar aanleiding van een eerder schetsontwerp.

Er komt een natuurzone tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen, als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De natuurzone gaat ook door Bodegraven Noord lopen. Natuurmonumenten is hier de eigenaar van de grond waarop naast weidevogels straks ook hooiland- en schraallandplanten een kans krijgen.

Voor de inrichting van dat stuk natuur was begin 2016 een schetsontwerp gepresenteerd, waar veel agrariërs in de polder moeite mee hadden. Zij boden aan om zélf een invulling van dit natuurgebied op te stellen. Dat plan ligt er nu. Het geeft op hoofdlijnen de natuurinrichting aan.

Mijlpaal en doorpakken

De Stuurgroep is trots op dit plan. Voorzitter Christiaan van der Kamp: “Er is door ontzettend veel mensen hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Ik zet zelden met zoveel plezier mijn handtekening onder een plan.” Wethouder Robèrt Smits (Bodegraven-Reeuwijk) benadrukte de mijlpaal: “Dit is het einde van een veertigjarige discussie en het begin van een belangrijk proces.” Alle Stuurgroepleden spraken de wens uit om nu door te pakken. “Laten we met z’n allen de kansen benutten die dit rapport aanreikt”, aldus heemraad Bernard de Jong van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Van der Kamp voegde daaraan toe: “Met dit rapport in de hand kunnen we werken vanuit vertrouwen, en kunnen we het gebied rust en duidelijkheid geven.” Wethouder Guus Elkhuizen (Nieuwkoop) prees de partijen namens de toekomstige samenleving: “Die zal u dankbaar zijn voor de stap die nu gezet wordt om de biodiversiteit te verbeteren.”

Bijdrage leveren

Een heikel punt in de natuurdiscussie was het afplaggen van gronden, noodzakelijk voor sommige typen natuur. Daarover is binnen de commissie die hiervoor in het leven is geroepen uiteindelijk consensus bereikt. Ondanks de weerstand tegen het oorspronkelijke schetsontwerp, willen nagenoeg alle betrokken agrariërs een bijdrage leveren aan het beheer van de nieuwe natuur. Daarom besteedt het rapport ook aandacht aan beheervoorwaarden, gebruiksmogelijkheden en vergoedingen voor beheerders. Bovendien is er gekeken naar andere zaken die spelen in Bodegraven Noord, zoals waterhuishouding, verkeersdruk en kansen voor kavelruil.

De komende maanden wordt nog nader onderzoek gedaan, waarna in het voorjaar van 2019 een eerste concept van een inrichtingsplan zal verschijnen.