10 februari 2022 - In De Bovenlanden wordt de komende jaren nieuwe natuur aangelegd. Die nieuwe natuur vraagt om een ander waterpeil. Daarom ligt er nu een peilbesluit ter inzage om dat te regelen. Tot en met 22 maart kan iedereen een reactie daarop indienen bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet.

Zo’n 14 hectare in De Bovenlanden wordt geschikt gemaakt voor weidevogels en voor zeldzame en bedreigde planten. De grutto en tureluur hebben een vochtige bodem nodig. Daar zitten wormen dichtbij het oppervlakte, waardoor zij voldoende voedsel vinden.

Ook zeldzame planten zoals orchideeën, zeldzame zegges en klokjesgentiaan gedijen goed in een vochtige omgeving. Al deze bloemen trekken insecten aan, die weer voedsel zijn voor de kuikens van de weidevogels.

Daarom ligt er nu een voorstel om het waterpeil in het middengedeelte van De Bovenlanden aan te passen. Het gebied wordt qua watersysteem aangesloten op het al bestaande natuurgebied en krijgt hetzelfde waterpeil. Dat houdt in dat het peil in de winter maximaal 10 cm hoger kan oplopen dan het huidige winterpeil. In de zomer blijft het peil gelijk aan het huidige zomerpeil.

Om een peilscheiding te realiseren worden diverse dammen aangelegd. Ook wordt er een scheisloot gegraven tussen het nieuwe natuurgebiedje en de woningen langs de Amstelkade. De woningen van de Amstelkade blijft hetzelfde waterpeil houden als in de huidige situatie.

Het peilbesluit is tot en met 22 maart 2022 in te zien op de website van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet. De bijlagen bij het peilbesluit vindt u onder het kopje ‘wetstechnische informatie’. Op de site vindt u ook de procedure om eventueel een reactie (“zienswijze”) te geven op dit peilbesluit.