31 december 2021 - Na het besluit van de Stuurgroep Gouwe-Wiericke van 17 maart 2021 om de Meijegraslanden in te richten, de gesprekken die gevoerd zijn met de boeren en buren in het gebied en de informatiesessie op 28 juni 2021, komt de start van de werkzaamheden in de Meijegraslanden dichterbij.

Onderdeel daarvan is het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Die stap is nu gezet: Natuurmonumenten heeft op 22 december 2021 de vergunningen aangevraagd. Streven is dat in het najaar van 2022 de schop in de grond gaat.

Bij de gemeente Nieuwkoop is een omgevingsvergunning aangevraagd, bij het hoogheemraadschap van Rijnland een watervergunning. In delen van het gebied zullen namelijk andere waterpeilen komen dan nu het geval is, bijvoorbeeld in het rietmoeras en de graslanden.

Op meerdere plekken in het gebied en langs de oevers wordt grond afgegraven. Elders binnen hetzelfde deelgebied wordt deze weer gebruikt voor ophoging. Hiervoor is een ontgrondingenvergunning aangevraagd bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Te zijner tijd wordt ook een ontheffing Wegenverkeerswet aangevraagd voor het benodigde transport door de Meije. Daarbij gaat het alleen om aan- en afvoer van machines, buiten spitsuren op de weg. Er komen geen grondtransporten door de Meije. In de verschillende deelgebieden zal gewerkt worden met, zoals dat heet, een gesloten grondbalans.

De verschillende overheden publiceren de vergunningaanvragen op hun website en/of in lokale kranten.

Wanneer de aanvragen ter visie gelegd worden, zal dit ook op deze website geplaatst worden.

Zodra de vergunningen verkregen zijn, kan de definitieve planning worden gemaakt en wordt duidelijk wanneer de inrichtingswerkzaamheden zullen starten. Streven is dat dit in het najaar van 2022 start.