19 september 2022 – Eerder dit jaar lagen drie vergunningen ter inzage voor de natuuraanleg in Meijegraslanden. Twee ervan zijn nu definitief.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de WATERVERGUNNING gepubliceerd. In delen van het gebied zullen namelijk andere waterpeilen komen dan nu het geval is, bijvoorbeeld in het rietmoeras en de graslanden.

De definitieve ONTGRONDINGENVERGUNNING is door de Omgevingsdienst Haaglanden gepubliceerd. Op meerdere plekken in het gebied en langs de oevers wordt grond afgegraven. Elders binnen hetzelfde deelgebied wordt deze weer gebruikt voor ophoging.

De besluitvorming voor de OMGEVINGSVERGUNNING loopt nog bij de gemeente Nieuwkoop.

Planning

Zodra alle vergunningen verkregen zijn, kan de definitieve planning worden gemaakt en wordt duidelijk wanneer de inrichtingswerkzaamheden zullen starten. Streven is dat dit in het najaar van 2023 start.

Te zijner tijd is voor de werkzaamheden ook een ontheffing Wegenverkeerswet nodig. Daarbij gaat het alleen om aan- en afvoer van machines, buiten spitsuren op de weg. Er komen geen grondtransporten door de Meije.

Meer informatie over het project Meijegraslanden vindt u op onze projectpagina.