project in uitvoering Start en afronding werkzaamheden in 2e helft 2023

  • Aanleg van rietland en rietmoeras als broedbiotoop voor de roerdomp
  • Aanleg van schraal grasland en blauwgrasland

De Meijegraslanden liggen tussen de Nieuwkoopse Plassen en het veenriviertje de Meije. Het gebied van 500 hectare hoort tot het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck.

Op drie plekken in dit gebied wordt natuur aangelegd, op gronden van Natuur-monumenten. Een deel van die natuur is bedoeld als ondersteuning van de natuur die in de Nieuwkoopse Plassen voorkomt. Zo wordt op twee plekken rietland en rietmoeras aangelegd, als broedplek voor de roerdomp, een schuwe moerasvogel.

Daarnaast komt er meer ruimte voor weidevogels. Bijen, vlinders en andere insecten komen af op het kruiden- en faunarijke grasland. Op nat schraalland krijgen zeldzame plantensoorten als de blauwe knoop en de brede orchis weer een kans.

In de graslanden blijven de koeien in de wei. Ten behoeve van de rust zal het gebied niet worden opengesteld voor recreatie.

In maart 2021 is het inrichtingsplan voor de Meijegraslanden vastgesteld door de stuurgroep: lees hiervoor het nieuwsbericht.

Het volledige besluit van de stuurgroep leest u hier.

In juni 2021 verscheen de eerste nieuwsbrief Meijegraslanden.

In augustus 2023 verscheen de tweede nieuwsbrief. Daarin staat, dat half augustus wordt begonnen met de uitvoering.

In december 2023 kwam er een Nieuwsflits uit met daarin de vermelding dat het grondwerk klaar is en er vanaf januari is begonnen met de inrichtingswerkzaamheden.

Naar verwachting is de nieuwe inrichting van het natuurgebied in juli 2024 afgerond en kan de natuur zich herstellen in de Meijegraslanden.


Vergunningen

Van mei t/m juli 2022 lagen er drie vergunningen ter inzage. Inmiddels zijn alle vergunningen verleend; de laatste in oktober 2022.

  • Zie hier voor de omgevingsvergunning.
  • Zie hier voor de watervergunning.
  • Zie hier voor de ontgrondingsvergunning.

+++++++++++++

Laatste wijziging: 15 augustus 2023