project in uitvoering Werkzaamheden: Klaar is 2021

  • Aanleg van rietland en rietmoeras als broedbiotoop voor de roerdomp
  • Aanleg van blauwgrasland

De Meijegraslanden liggen tussen de Nieuwkoopse Plassen en het veenriviertje de Meije. Het gebied van 500 hectare hoort tot het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & de Haeck.

Een groot deel van de Meijegraslanden is in agrarisch gebruik. Daar wordt rekening mee gehouden bij het ontwikkelen van natuurplannen. Door kavelruil wordt geprobeerd om op vier plekken in dit gebied natuur aan te leggen. Die natuur geeft extra ruimte aan planten en dieren die in de Nieuwkoopse Plassen voorkomen. Zo wordt er rietland en rietmoeras aangelegd als broedplek voor de roerdomp, een schuwe moerasvogel. Ook wordt 30 hectare blauwgrasland aangelegd. Dat type grasland kwam vroeger veel voor op voedselarme vochtige laagveengronden, maar is door verzuring en voedselrijke omstandigheden tegenwoordig zeldzaam in Nederland.