De stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke heeft aan de provincie Zuid-Holland gevraagd om de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Bodegraven-Noord aan te passen.

Dit voorstel is tot stand gekomen naar aanleiding van een gebiedsproces met onder andere beheerders, agrariërs en het waterschap. Met dit voorstel wordt het natuurgebied compacter en robuuster, met een kortere grens. Ook hoeft er minder omgereden te worden voor het beheer van de natuur. De natuur komt (gemiddeld genomen) verder af te liggen van de agrarische bedrijven.

Ter inzage en zienswijze

Daarom heeft de provincie besloten om de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) aan te passen in overeenstemming met het voorstel van de Stuurgroep.

Deze Ontwerp-wijziging ZHOV Herbegrenzing NNN Bodegraven Noord ligt van 23 mei tot en met 3 juli 2023 ter inzage op het Provinciehuis in Den Haag (tijdens kantooruren).

De documenten staan ook op de website van de provincie: https://www.zuid-holland.nl/omgevingsbeleid/voortgang-wijzigingen-omgevingsbeleid/.

In deze documenten vindt u ook de plattegrond waarop de grenswijzigingen zijn aangegeven.

Wie wil reageren op de ontwerp-wijziging kan tot 3 juli 2023 een zienswijze indienen. Op bovengenoemde website staat hoe een zienswijze kan worden ingediend bij de provincie.

Inrichtingsplan voor nieuwe natuur

Met deze Ontwerp-wijziging liggen de grenzen van het nieuw natuurgebied in principe vast. Wat er inhoudelijk met het gebied gaat gebeuren, dus hoe het gebied wordt ingericht voor natuur, staat nog niet vast.

Vorig jaar is een voorlopig inrichtingsplan voor de natuur Bodegraven-Noord vastgesteld. Inmiddels is er een definitief inrichtingsplan, dat nu wordt besproken in de ‘Kleine Commissie’. Dan volgt nog een inloopavond en in juli een bespreking in de stuurgroep.

Als de stuurgroep de plannen dan goedkeurt, ligt ook vast hoe de nieuwe natuur er uit komt te zien.


Meer informatie over het project Bodegraven Noord vindt u op de projectpagina.