project in uitvoering Planning: 2026 klaar

  • 290 ha natuur, als ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen.
  • De stuurgroep heeft het definitieve inrichtingsplan vastgesteld.
  • De wijzigingsplannen en bestemmingsplan voor het inrichtingsplan liggen ter visie bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en bij de gemeente WoerdenDe natuur in en om de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen wordt versterkt door ervoor te zorgen dat er tussen die twee natuurgebieden uitwisseling mogelijk is van planten en dieren. Daarom komt er in polder Bodegraven Noord een natuurzone.

We leggen de natuurzone aan om planten en dieren die van oudsher thuishoren in het veenweidengebied, te behouden en waar mogelijk zelfs weer terug te brengen. Een deel van het weidelandschap wordt ingericht met verschillende soorten graslandtypen: nat schraalland, vochtig hooiland, kruiden- en faunarijk grasland en vochtig weidevogelgrasland. Bovendien wordt gewerkt aan schoon water waarin kranswieren, krabbenscheer, fonteinkruidvegetaties en rietkragen voorkomen.

We houden een open landschap en maken dit aantrekkelijk voor weidevogels, zodat zij hier kuikens groot kunnen brengen. Ook richten we de natuurzone zó in, dat bepaalde diersoorten zich veilig en beschermd voelen als ze op zoek gaan naar soortgenoten of voedsel. Riet en ruigte langs de watergangen bieden bijvoorbeeld een schuilplaats aan de otter. Ook voor ringslang en noordse woelmuis worden natuurlijke plekken aangelegd waar zij zich veilig voelen.

De nieuwe natuurzone wordt aangelegd op gronden van Natuurmonumenten.

Inrichtingsplan

Er is samen met de grondeigenaar (Natuurmonumenten) en met grondgebruikers (pachters) en belangenorganisaties gekeken hoe dit veenweidelandschap er uit komt te zien. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van wat er in het gebied kan. Dit is samen met diverse eisen en wensen verwerkt tot een inrichtingsplan, waarover de stuurgroep in het najaar van 2023 een besluit neemt.

Het definitieve inrichtingsplan werd gepresenteerd tijdens de inloopavond van 27 juni 2023.

Bekijk hier de algemene kaart van het definitieve inrichtingsplan.Tijdpad en nieuwsbrieven

Begin 2016 --> Schetsontwerp voor de inrichting van de natuurzone in Bodegraven Noord.

De agrarische partijen De Parmey en LTO Bodegraven hebben naar aanleiding van het schetsontwerp het initiatief genomen om een eigen plan uit te werken.

Juli 2018 --> Het plan van De Parmey en LTO Bodegraven aangeboden aan de stuurgroep.

April 2021 --> Nieuwsbrief nummer 3 Bodegraven Noord.

21 juni 2022 --> Inloopavond over het concept-inrichtingsplan. Bekijk hier het inrichtingsplan ('voorlopig ontwerp'), de bijlagen en de plattegrond.

Februari 2023 --> Nieuwsbrief nummer 4.

27 juni 2023 --> Inloopavond over het definitieve inrichtingsplan.

najaar 2023 --> De stuurgroep neemt een besluit over het definitieve inrichtingsplan.

15 december 2023 --> Nieuwsbrief nummer 5 Bodegraven Noord

Documenten

De wijzigingsplannen en het bestemmingsplan voor het definitieve inrichtingsplan liggen vanaf 6 december 2023 ter visie bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en bij de gemeente Woerden. De verwijzingen naar deze plannen staan in het blok linksonder.

+++++++++++++++++++

Laatste wijziging: 15 december 2023