project in uitvoering Planning: 2024 klaar

  • 290 ha natuur, waaronder een ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen.

De natuur in en om de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen wordt versterkt door ervoor te zorgen dat er tussen die twee natuurgebieden uitwisseling mogelijk is van planten en dieren. Daarom komt er in polder Bodegraven Noord onder andere een natuurzone van noord naar zuid. In de verbindingszone moeten bepaalde diersoorten zich veilig en beschermd voelen als ze op zoek gaan naar soortgenoten of voedsel. Riet en ruigte langs de watergangen bieden bijvoorbeeld een schuilplaats aan de otter. Ook voor ringslang en noordse woelmuis worden natuurlijke plekken aangelegd waar zij zich veilig voelen.

Verder wordt een natuurgebied aangelegd om planten en dieren die in het veenweidegebied van oudsher thuishoren, te behouden en waar mogelijk zelfs weer terug te brengen. Een deel van het weidelandschap wordt ingericht met verschillende soorten graslandtypen: nat schraalland, vochtig hooiland, kruiden- en faunarijk grasland en vochtig weidevogelgrasland. Bovendien wordt gewerkt aan schoon water waarin kranswieren, krabbenscheer, fonteinkruidvegetaties en rietkragen voorkomen.

Het overgrote deel van de gronden voor de 290 ha nieuwe natuur is al in handen is van Natuurmonumenten.


Plannen

Er wordt samen met grondeigenaren, grondgebruikers (pachters) en belangenorganisaties bekeken hoe dit veenweidelandschap eruit kan komen te zien. Daarbij is het belangrijk dat natuurdoelen gerealiseerd worden, maar ook dat er gekeken wordt naar samenwerkingsmogelijkheden met de agrarische sector.

Er worden ook gesprekken gevoerd met agrarisch grondeigenaren over mogelijkheden voor het zelf realiseren of beheren van de nieuwe natuur en wat hiervoor nodig kan zijn, zoals grondruil of verwerving.


Schetsontwerp en Plan

Begin 2016 is een schetsontwerp gemaakt voor de inrichting van de natuurstrook in Bodegraven Noord.

De agrarische partijen De Parmey en LTO Bodegraven hebben naar aanleiding daarvan het initiatief genomen om een eigen plan uit te werken. Dit plan is in juli 2018 aangeboden aan de stuurgroep.

Het plan van LTO en De Parmey (2018) en het schetsontwerp (2016, inclusief alle bijbehorende documenten en bijlagen) vindt u in het blok linksonder.


Nieuwsbrief

In april 2021 verscheen de meest recente nieuwsbrief Bodegraven Noord.

+++++++++++++++++++

Laatste wijziging: 3 juni 2021