24 juni 2022 – De inloopavond over het inrichtingsplan voor natuurgebied Bodegraven Noord leverde veel goede gesprekken op. Zo’n 80 bezoekers kwamen op 21 juni naar de Hollandse Boerderij.

De bezoekers gingen in gesprek met de ontwerpers van het natuurinrichtings­plan en met gemeente Bodegraven-Reeuwijk, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Natuurmonumenten. Ook konden zij een filmpje bekijken waar de natuurplannen worden gepresenteerd. Er werd gesproken over aandachtspunten bij de uitwerking van het plan en over het (agrarisch) beheer. Ook werden de zorgen uitgesproken over de aanleg van deze natuur in relatie tot de stikstofaanpak van het Rijk. Sommige bezoekers hadden hun vragen van tevoren al op papier gezet.

Natuur in Bodegraven Noord

Het inrichtingsplan beslaat bijna 300 hectare in de polders tussen de Meije en de Oude Rijn. Hier worden de juiste omstandigheden gemaakt om bijvoorbeeld vochtig weidevogelgrasland en natte schraallanden te doen ontstaan. Door verschraling en vernatting zullen er veel meer soorten kruiden en grassen komen, die op hun beurt weer meer soorten insecten en weidevogels aantrekken. Ook voor de otter wordt het gebied aantrekkelijk.

Waardering

De projectleider voor Bodegraven Noord: “Ik ben heel blij met de constructieve houding van veel agrariërs in het gebied. Ze weten dat deze natuur er gaat komen en denken actief mee over wat er nodig is voor goed agrarisch beheer. En om in de toekomst goede buren te blijven. En dat in een tijd dat deze agrariërs enorm onder druk staan. We zullen niet alle zorgen kunnen wegnemen, maar nemen alle adviezen en zorgen mee om te kijken waar het beter kan.”

Planning

Alle suggesties, vragen en zorgen worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het plan tot een definitief inrichtingsplan. Naar verwachting beslist de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke eind 2022 over dit plan. Intussen zullen de bestemmingsplanwijziging en de vergunningaanvragen worden voorbereid. Het gebied zal dan in 2024 worden ingericht.

Natuurnetwerk Zuid-Holland

De nieuwe natuur in Bodegraven Noord is onderdeel van het Natuurnetwerk in Zuid-Holland. Het plan maakt onderdeel uit van de verbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Reeuwijkse Plassen. Zo wordt de natuur versterkt, de biodiversiteit vergroot en kunnen mensen van de natuur genieten. In deze regio werken gemeenten en waterschappen samen in de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke aan de toekomst van dit unieke plassen- en polderlandschap.