Iedereen is van harte welkom tijdens de inloopavond over de natuurontwikkeling in Bodegraven Noord op dinsdag 27 juni. De avond vindt plaats in de Hollandse Boerderij aan de Meije 63, van 18 tot 21 uur. Op deze avond ziet u de natuurplannen die binnenkort worden voorgelegd aan de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke. We lichten de plannen toe en u kunt uw vragen aan ons kwijt.

Nieuwe natuur in Bodegraven Noord

De natuur in Bodegraven Noord is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het gebied is een belangrijke verbinding tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen. We maken het gebied aantrekkelijker voor weidevogels, amfibieën en insecten. Ook de otter zal zich hier thuis voelen. Op de graslanden groeien meer kruiden. Bovendien werken we aan schoon water waarin kranswieren, krabbenscheer, fonteinkruiden en rietkragen voorkomen.

Inloopavond

Een jaar geleden, in juni 2022, was er een inloop­avond over het concept van het inrichtings­plan, met de hoofdlijnen voor aanleg van nieuwe natuur in Bodegraven Noord.

Het afgelopen jaar is het concept verder uitge­werkt tot een definitief inrichtingsplan.

Ook zijn er een paar dingen gewijzigd. Zo zijn de grenzen van het gebied hier en daar aange­past. Daarmee is de buitengrens korter en ligt het gebied (gemiddeld genomen) verder van de agrarische bedrijven af. De nieuwe grenzen maken het ook mogelijk om de aanvoer­sloot te verleggen, zodat hij minder vaak de Meijekade hoeft te kruisen.

Op 27 juni presenteren wij het definitieve inrichtingsplan aan u, inclusief alle uitwerkingen en aanpassingen. U kunt vragen aan ons stellen en uw mening geven over dit plan.

Stuurgroep

In juli wordt het inrichtingsplan voorgelegd aan de Stuurgroep, samen met de opmerkingen die we ontvangen tijdens de inloopavond. De Stuurgroep zal dan een besluit nemen. Als de Stuurgroep het inrichtingsplan vaststelt, verwachten we eind 2024 te kunnen beginnen met de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe natuur.

Op dinsdag 27 juni kan iedereen vrij binnenlopen in de Hollandse Boerderij tussen 18.00 en 21.00 uur.

Alvast bekijken: kaarten inrichtingsplan

Bekijk hier de 'algemene' kaart van het inrichtingsplan.

Bekijk ook de technische kaart en de kaart van het watersysteem.

Deze en ander kaarten kunt u tijdens de inloopavond op groot formaat bestuderen. Uiteraard kunt u er vragen over stellen en kunnen wij een toelichting geven op de kaarten.