Gereed

Ontwikkeling nieuwe natuur:

Dit grasland is het natuurtype dat het dichtst bij het moderne boerenbedrijf staat. De voedselrijke en bloemrijke graslanden worden vanwege de aanwezige grutto’s, kieviten, gele kwikstaarten en tureluren pas na half juni gemaaid. Dan is er vaak nog voldoende tijd voor de boeren om er hooi af te halen en koeien te laten grazen. Vooral in het broedseizoen staat het waterpeil hoog, wat weidevogels aantrekt. In juni zakt het peil, zodat het land goed beheerd kan worden.

Nat schraalland is tegenwoordig een zeldzaam natuurtype dat door milieuvervuiling sterk onder druk staat. Omdat de bodem in dit natuurtype weinig voedingsstoffen bevat, groeien de planten langzaam. Kleine soorten als blauwe zegge, blauwe knoop, Spaanse ruiter en verschillende soorten orchideeën geven het gras kleur. De graslanden kunnen ’s winters onder water staan maar zullen ’s zomers oppervlakkig uitdrogen. Door jaarlijks te hooien blijft het voedselarme karakter behouden.

Dit grasland kent vele gezichten. Er kunnen allerlei soorten gras en kruiden voorkomen. Over het algemeen is de grond rijk aan voedingsstoffen, waardoor grotere, opvallend bloeiende soorten een plek in het grasland innemen. Denk aan kamgras en witbol, munt, koekoeksbloem, waterkruiskruid en zwarte zegge. Doordat er veel voedsel is, kunnen soorten als de Noordse woelmuis en bruine kiekendief hier leven. Ook uilen, zangvogels en purperreigers profiteren van de muizen en bloemen die er voorkomen.

Op de grens van Zuid-Holland en Utrecht ligt natuurgebied De Bovenlanden. Het vormt, samen met de Groene Jonker, een belangrijke schakel tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. In totaal is De Bovenlanden ongeveer 470 hectare groot, waarvan zo'n 80 hectare in Zuid-Holland.

Voor het Zuid-Hollandse deel van De Bovenlanden geldt:

  • 50 hectare in het zuiden wordt al jaren als natuur beheerd door Natuurmonumenten.
  • 16 hectare in het noorden wordt beheerd als natuur door een particulier natuurbeheerder.
  • 14 hectare in het middendeel is in het najaar van 2022 ingericht als natuur, als onderdeel van het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke.

Natuur in het middengebied

Voor het middengebied van De Bovenlanden is in 2015 een plan gemaakt met vier varianten. Daarna is de nodige grond geruild en aangekocht. Zo ontstond een aaneengesloten gebied. Ook ontstond zo de mogelijkheid om de meest ambitieuze van de 4 varianten uit te werken tot een inrichtingsplan (zie hieronder). Dat plan is in juni 2021 goedgekeurd door de Stuurgroep. De nieuwe natuur is aangelegd in het najaar van 2022 en wordt beheerd door Natuurmonumenten.

Over het inrichtingsplan en de aanleg van nieuwe natuur is in juni 2021 een nieuwsbrief verschenen.

Het inrichtingsplan bestaat uit de volgende rapporten, kaarten en (voor-)onderzoeken:

Natuur in het zuidelijke deel

De 50 hectare bestaand natuurgebied in Bovenlanden is ’s winters een geliefd vakantieoord voor grote groepen grauwe ganzen en smienten. In het vroege voorjaar baltsen weidevogels als de kievit, grutto en scholekster in het natuurgebied. En ’s zomers zijn er de lepelaars uit de Nieuwkoopse Plassen te zien.

Er zijn hier twee heel bijzondere natuurplekken. Het eerste is een weidevogelreservaat, waar de steeds zeldzamer wordende grutto’s broeden. Maar ook vogels als de slobeend en tureluur komen in dit deel van het natuurgebied voor.

De tweede bijzondere natuurplek is het hooilandje. Dat is in het voorjaar een explosie van kleuren door de gele dotterbloem, paarse rietorchis en roze echte koekoeksbloem.

Lopend naar het uitkijkpunt ziet u veel moois: download hier de routebeschrijving van Natuurmonumenten voor De Bovenlanden.

Nieuwsbrieven De Bovenlanden

  1. Nieuwsbrief nummer 1, december 2020
  2. Nieuwsbrief nummer 2, juni 2021

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Laatste wijziging: 17 april 2023