project in uitvoering Planning: 2021 inrichtingsplan klaar & voorbereiding van de uitvoering; 2022 aanleg natuur middengebied

Ontwikkeling nieuwe natuur:

Dit grasland is het natuurtype dat het dichtst bij het moderne boerenbedrijf staat. De voedselrijke en bloemrijke graslanden worden vanwege de aanwezige grutto’s, kieviten, gele kwikstaarten en tureluren pas na half juni gemaaid. Dan is er vaak nog voldoende tijd voor de boeren om er hooi af te halen en koeien te laten grazen. Vooral in het broedseizoen staat het waterpeil hoog, wat weidevogels aantrekt. In juni zakt het peil, zodat het land goed beheerd kan worden.

Nat schraalland is tegenwoordig een zeldzaam natuurtype dat door milieuvervuiling sterk onder druk staat. Omdat de bodem in dit natuurtype weinig voedingsstoffen bevat, groeien de planten langzaam. Kleine soorten als blauwe zegge, blauwe knoop, Spaanse ruiter en verschillende soorten orchideeën geven het gras kleur. De graslanden kunnen ’s winters onder water staan maar zullen ’s zomers oppervlakkig uitdrogen. Door jaarlijks te hooien blijft het voedselarme karakter behouden.

Dit grasland kent vele gezichten. Er kunnen allerlei soorten gras en kruiden voorkomen. Over het algemeen is de grond rijk aan voedingsstoffen, waardoor grotere, opvallend bloeiende soorten een plek in het grasland innemen. Denk aan kamgras en witbol, munt, koekoeksbloem, waterkruiskruid en zwarte zegge. Doordat er veel voedsel is, kunnen soorten als de Noordse woelmuis en bruine kiekendief hier leven. Ook uilen, zangvogels en purperreigers profiteren van de muizen en bloemen die er voorkomen.

Op de grens van Zuid-Holland en Utrecht ligt natuurgebied De Bovenlanden. Het vormt, samen met de Groene Jonker, een belangrijke schakel tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. In totaal is De Bovenlanden ongeveer 470 hectare groot, waarvan zo'n 85 hectare in Zuid-Holland.

In Zuid-Holland, in het zuidelijke deel van De Bovenlanden, is inmiddels 50 hectare ingericht als natuur. Dat deel wordt beheerd door Natuurmonumenten. In 2022 wordt ook 14 hectare in het middendeel als natuur ingericht.

Natuur in het middengebied

Voor het middengebied van De Bovenlanden is in 2015 een plan gemaakt met vier varianten. Daarna is de nodige grond geruild en aangekocht. Zo ontstond een aaneengesloten gebied. In 2020-2021 is één van de vier varianten verder uitgewerkt tot een inrichtingsplan. Dat plan is in juni 2021 goedgekeurd door de Stuurgroep. Na de voorbereidingen in 2021 zal de nieuwe natuur aangelegd worden in 2022.

Over het inrichtingsplan en de aanleg van nieuwe natuur is in juni 2021 een nieuwsbrief verschenen.

Het inrichtingsplan bestaat uit de volgende rapporten, kaarten en (voor-)onderzoeken:

Natuur in het zuidelijke deel

De 50 hectare bestaand natuurgebied in Bovenlanden is ’s winters een geliefd vakantieoord voor grote groepen grauwe ganzen en smienten. In het vroege voorjaar baltsen weidevogels als de kievit, grutto en scholekster in het natuurgebied. En ’s zomers zijn er de lepelaars uit de Nieuwkoopse Plassen te zien.

Er zijn twee heel bijzondere natuurplekken in de Bovenlanden. Het eerste is een weidevogelreservaat, waar de steeds zeldzamer wordende grutto’s broeden. Maar ook vogels als de slobeend en tureluur komen in dit deel van het natuurgebied voor.

De tweede bijzondere natuurplek is het hooilandje in de boezem. Dat is in het voorjaar een explosie van kleuren door de gele dotterbloem, paarse rietorchis en roze echte koekoeksbloem.

Lopend naar het uitkijkpunt ziet u veel moois: download hier de routebeschrijving van Natuurmonumenten voor De Bovenlanden.

Nieuwsbrieven De Bovenlanden

  1. Nieuwsbrief nummer 1, december 2020
  2. Nieuwsbrief nummer 2, juni 2021

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Laatste wijziging: 8 juli 2021