project in uitvoering Planning: 2016 Verkenning mogelijkheden

Ontwikkeling 60 ha nieuwe natuur:

Dit grasland is het natuurtype dat het dichtst bij het moderne boerenbedrijf staat. De voedselrijke en bloemrijke graslanden worden vanwege de aanwezige grutto’s, kieviten, gele kwikstaarten en tureluren pas na half juni gemaaid. Dan is er vaak nog voldoende tijd voor de boeren om er hooi af te halen en koeien te laten grazen. Vooral in het broedseizoen staat het waterpeil hoog, wat weidevogels aantrekt. In juni zakt het peil, zodat het land goed beheerd kan worden.

Nat schraalland is tegenwoordig een zeldzaam natuurtype dat door milieuvervuiling sterk onder druk staat. Omdat de bodem in dit natuurtype weinig voedingsstoffen bevat, groeien de planten langzaam. Kleine soorten als blauwe zegge, blauwe knoop, Spaanse ruiter en verschillende soorten orchideeën geven het gras kleur. De graslanden kunnen ’s winters onder water staan maar zullen ’s zomers oppervlakkig uitdrogen. Door jaarlijks te hooien blijft het voedselarme karakter behouden.

Dit grasland kent vele gezichten. Er kunnen allerlei soorten gras en kruiden voorkomen. Over het algemeen is de grond rijk aan voedingsstoffen, waardoor grotere, opvallend bloeiende soorten een plek in het grasland innemen. Denk aan kamgras en witbol, munt, koekoeksbloem, waterkruiskruid en zwarte zegge. Doordat er veel voedsel is, kunnen soorten als de Noordse woelmuis en bruine kiekendief hier leven. Ook uilen, zangvogels en purperreigers profiteren van de muizen en bloemen die er voorkomen.

Op de grens van Zuid-Holland en Utrecht ligt natuurgebied De Bovenlanden. Het vormt, samen met de Groene Jonker, een belangrijke schakel tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. In totaal is de Bovenlanden ongeveer 470 hectare groot, waarvan 110 hectare in Zuid-Holland.

In het Zuid-Hollandse deel is inmiddels 50 hectare ingericht als natuur. Dit stuk natuur hoort tot het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Het is de bedoeling om ook op de andere 60 hectare van de Zuid-Hollandse Bovenlanden natuur te ontwikkelen.

De 50 hectare bestaand natuurgebied in Bovenlanden is ’s winters een geliefd vakantieoord voor grote groepen grauwe ganzen en smienten. In het vroege voorjaar baltsen weidevogels als de kievit, grutto en scholekster in het natuurgebied. En ’s zomers zijn er de lepelaars uit de Nieuwkoopse Plassen te zien.
Er zijn twee heel bijzondere natuurplekken in de Bovenlanden. Het eerste is een weidevogelreservaat, waar de steeds zeldzamer wordende grutto’s broeden. Maar ook vogels als de slobeend en tureluur komen in dit deel van het natuurgebied voor.

De tweede bijzondere natuurplek is het hooilandje in de boezem. Dat is in het voorjaar een explosie van kleuren door de gele dotterbloem, paarse rietorchis en roze echte koekoeksbloem.