project in uitvoering Planning: 2021 afronding

Extra natuur (in eerste instantie 17 ha extra)

  • Verbetering bestaande natuur
  • Verbetering waterkwaliteit
  • Goed leefgebied voor (water-)vogels
  • Goed leefgebied voor otter

De polder Westveen ligt ten noorden van Woerdense Verlaat tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Kromme Mijdrecht. De polder maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en van het Natuurnetwerk Nederland.

Westveen is een veenweidelandschap dat nauwelijks is veranderd in de laatste eeuwen. Een echt historisch landschap. Het halfopen landschap van weide, open water en bospercelen is karakteristiek voor deze veenpolder. Vanaf verschillende paden in en rond Westveen is de ontginningsstructuur goed te herkennen.

Natuurontwikkeling

In Westveen is al zo'n 47 hectare natuur, in handen van Natuurmonumenten en een aantal particuliere eigenaren. De komende jaren willen we daar in elk geval nog 17 hectare aan toevoegen. Ook kijken we of de bestaande natuur hier en daar nog verbeterd kan worden.

Met de plannen wordt het gebied nog geschikter als leefgebied voor onder andere de grote zilverreiger, de purperreiger en de smient. Belangrijk daarbij is het verbeteren van de waterkwaliteit door water- en oeverplanten meer de ruimte te geven. Als de waterkwaliteit verbetert, profiteren ook veel andere planten en dieren daarvan, zoals de otter.

De natuur die we hier willen, hoort van oudsher bij dit gebied: kruiden- en faunarijk grasland, hoogveen- en laagveenbos en 'zoete plas'. Ook kijken we naar mogelijkheden voor nat schraalland.

We werken momenteel aan een plan voor aanleg en aanpassingen van de natuur. Dat doen we samen met grondeigenaren en andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Op 26 november 2018 was er een inloopavond.