project in uitvoering Planning: 2027 afronding

De plannen voor Westveen:

  • Nieuwe natuur (36 ha)
  • Verbetering bestaande natuur (29 ha)
  • Verbetering waterkwaliteit in het hele gebied
  • Goed leefgebied voor (water-)vogels, otters en andere dieren

De polder Westveen ligt ten noorden van Woerdense Verlaat tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Kromme Mijdrecht. De polder maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en van het Natuurnetwerk Nederland.

Westveen is een veenweidelandschap dat nauwelijks is veranderd in de laatste eeuwen. Een echt historisch landschap. Het halfopen landschap van weide, open water en bospercelen is karakteristiek voor deze veenpolder. Vanaf verschillende paden in en rond Westveen is de ontginningsstructuur goed te herkennen.

Natuurontwikkeling

In Westveen is al zo'n 18 hectare (ha) natuur ontwikkeld. De komende jaren willen we daar in elk geval nog 36 ha aan toevoegen. Ook willen we 29 ha bestaande natuur (in handen van Natuurmonumenten) verbeteren.

Met de plannen wordt het gebied nog geschikter als leefgebied voor onder andere de grote zilverreiger, de purperreiger en de smient. Belangrijk daarbij is het verbeteren van de waterkwaliteit door water- en oeverplanten meer de ruimte te geven. Als de waterkwaliteit verbetert, profiteren ook veel andere planten en dieren daarvan, zoals de otter, noordse woelmuis, zwarte stern en gestreepte waterroofkever.

De natuur die we hier willen, hoort van oudsher bij dit gebied: kruiden- en faunarijk grasland, hoogveen- en laagveenbos en 'zoete plas'. Ook kijken we naar mogelijkheden voor nat schraalland.

Samen met grondeigenaren en andere betrokkenen en geïnteresseerden is er gewerkt aan een plan voor de inrichting van Westveen als natuurgebied. In november 2018 was er een inloopavond.

2021:Schetsontwerp

In 2021 verscheen het schetsontwerp. In de Nieuwsbrief van maart 2021 staat een toelichting op dit schetsontwerp.

Het schetsontwerp is mede gebaseerd op een aantal onderzoeken. Van deze onderzoeken zijn de volgende documenten verschenen:

2023: Inrichtingsplan

Vanaf 2021 is het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een definitief inrichtingsplan. Dat is gebeurd in overleg met een adviesgroep van betrokken omwonenden. In maart 2023 is het concept-definitieve inrichtingsplan voorgelegd aan de adviesgroep. De adviesgroep heeft, samen met enkele bewoners, in april 2023 een reactie gegeven op deze versie van het inrichtingsplan. Klik door voor het advies van de adviesgroep en voor de aanbiedingsbrief aan de Stuurgroep.

Naar aanleiding van het advies heeft de Stuurgroep een aanvullend bodemchemisch onderzoek laten verrichten.

De Stuurgroep heeft een aantal adviezen overgenomen en daarmee het inrichtingsplan hier en daar aangepast. Klik door voor de reactie van de stuurgroep op het advies, en de bijbehorende brief.

In juli is het definitieve inrichtingsplan door de stuurgroep vastgesteld. De laatste versie van het definitieve inrichtingsplan vindt u hier.

Linksonder aan deze pagina, onder 'Documenten', vindt u het definitieve Inrichtingsplan inclusief alle bijlagen.

In de nieuwsbrief van augustus 2023 leest u meer over de inhoud van het inrichtingsplan.

Het inrichtingsplan is mede gebaseerd op de volgende onderzoeken:

Bij het doorklikken naar deze onderzoeken vindt u steeds het hoofdrapport. Om het overzichtelijk te houden, hebben we de (vele) bijlagen niet op de website gezet. Mocht u geïnteresseerd zijn in de bijlagen van een specifiek onderzoek, laat het ons dan weten via info@veenweidengouwewiericke.nl; dan mailen wij ze aan u.

2024: start uitvoering fase 1

De uitvoering, de daadwerkelijke aanleg van nieuwe natuur, gebeurt in twee fasen. Als alles voorspoedig verloopt, gaat in september 2024 de eerste schop in de grond voor de eerste fase.

Fase 1 duurt ongeveer een jaar. Met de uitvoering van fase 2 hopen we uiteindelijk in 2027 alle natuurinrichting afgerond te hebben.

Nieuwsbrieven

De volgende nieuwsbrieven zijn verschenen over de ontwikkelingen in Westveen:

Nummer 1 - november 2018

Nummer 2 - maart 2021

Nummer 3 - juni 2022

Nummer 4 - augustus 2023.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Laatste wijziging 2 oktober 2023