project in uitvoering Planning: 2023 afronding

De plannen voor Westveen:

  • Nieuwe natuur (36 ha)
  • Verbetering bestaande natuur (29 ha)
  • Verbetering waterkwaliteit in het hele gebied
  • Goed leefgebied voor (water-)vogels, otters en andere dieren

De polder Westveen ligt ten noorden van Woerdense Verlaat tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Kromme Mijdrecht. De polder maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en van het Natuurnetwerk Nederland.

Westveen is een veenweidelandschap dat nauwelijks is veranderd in de laatste eeuwen. Een echt historisch landschap. Het halfopen landschap van weide, open water en bospercelen is karakteristiek voor deze veenpolder. Vanaf verschillende paden in en rond Westveen is de ontginningsstructuur goed te herkennen.

Natuurontwikkeling

In Westveen is al zo'n 18 hectare (ha) natuur ontwikkeld. De komende jaren willen we daar in elk geval nog 36 ha aan toevoegen. Ook willen we 29 ha bestaande natuur (in handen van Natuurmonumenten) verbeteren.

Met de plannen wordt het gebied nog geschikter als leefgebied voor onder andere de grote zilverreiger, de purperreiger en de smient. Belangrijk daarbij is het verbeteren van de waterkwaliteit door water- en oeverplanten meer de ruimte te geven. Als de waterkwaliteit verbetert, profiteren ook veel andere planten en dieren daarvan, zoals de otter, noordse woelmuis, zwarte stern en gestreepte waterroofkever.

De natuur die we hier willen, hoort van oudsher bij dit gebied: kruiden- en faunarijk grasland, hoogveen- en laagveenbos en 'zoete plas'. Ook kijken we naar mogelijkheden voor nat schraalland.

Samen met grondeigenaren en andere betrokkenen en geïnteresseerden is er gewerkt aan een plan voor de inrichting van Westveen als natuurgebied. In november 2018 was er een inloopavond. Inmiddels is er een (definitief) schetsontwerp verschenen. Lees hierover meer in de Nieuwsbrief van maart 2021.

Het schetsontwerp is mede gebaseerd op een aantal onderzoeken. Van deze onderzoeken zijn de volgende documenten verschenen:

In juni 2022 verscheen een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Laatste wijziging 11 augustus 2022