project in uitvoering 2021-2022: schetsontwerp inrichting

Mooi gelegen tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Groene Jonker vormt de Noordse Buurt een belangrijke ecologische schakel midden in het Groene Hart. Nadat de afgelopen jaren veel kassen zijn gesloopt, wordt dit gebied nu ingericht als natuurgebied. Er komen rietlanden en bos, en wandelpaden om volop van de mooie natuur te genieten.

  • Zie hieronder voor informatie over de inloopavond op 9 november 2022.
  • Lees de tweede nieuwsbrief Noordse Buurt (verschenen november 2022) voor de laatste stand van zaken rond het schetsontwerp.


Hoe de natuur in het nieuwe gebied er uit komt te zien, wordt beschreven in een plan. In 2022 is een schetsontwerp gemaakt met de plannen op hooflijnen. In 2023 wordt het plan verfijnd en uitgewerkt tot een inrichtingsplan.

De plannen voor het nieuwe natuurgebied zijn (deels) een uitwerking van de inrichtingsvisie “Nieuwe toekomst voor de Noordse Buurt”, die is opgesteld door de gemeente Nieuwkoop.

Rietvelden en bos

De bestaande rietvelden van het ‘Vergeten Putje’ breiden we uit, zodat het gebied nog aantrekkelijker wordt voor vogels om te gebruiken als broedgebied. Het gaat daar om 33 hectare aan rietvelden (inclusief overgangszone langs de woonkavels).

In het zuiden van de Noordse Buurt komt 11,5 hectare bos (inclusief overgangszone langs de woonkavels). Deze aanplant is goed voor de natuur. Bovendien zorgt het voor schaduw, goede waterafvoer, opslag van CO2 en invang van stikstof, en het biedt kansen voor recreatie.

Aan de 'bewonerskant' komt een overgangszone tussen de woningen en de natuur. De aanwonenden hebben in keukentafelgesprekken hun wensen daarover uitgesproken, en alle wensen kunnen worden ingewilligd.

Nieuwkomers in de natuur

De wuivende riethalmen, het water en mooie groene bomen trekt nieuwe ‘bewoners’ naar het gebied. De blauwborst, de sprinkhaanzanger, de noordse woelmuis en de otter gaan zich op hun gemak voelen in de nieuwe Noordse Buurt. Een bijzondere nieuwkomer is de roerdomp. Een mysterieus en moeilijk te spotten vogel omdat hij de neiging heeft een pol riet na te doen. Deze vogel is dol op broeden in stevig riet.

Recreatie

Recreatie krijgt ook een plek in het nieuwe natuurgebied. Er loopt al een pad langs de zuidrand van de Noordse Buurt. Het is de bedoeling om dit pad door te trekken langs de kade van de Kromme Mijdrecht, waardoor een “rondje Noordse Buurt” mogelijk wordt. Tijdens dat rondje kunt u het natuurgebied van alle kanten bekijken. Ook het bos wordt toegankelijk voor wandelaars.

Aanwonenden en adviesgroep

Bij de inrichting houden wij rekening met de wensen van omwonenden. Naast de keukentafelgesprekken met aanwonenden hebben wij in 2022 een aantal ontwerpsessies gehouden met de adviesgroep, die is samengesteld uit mensen die hebben aangegeven te willen meedenken.

Inloopavond 9 november 2022

Het schetsontwerp voor de Noordse Buurt werd op 9 november 2022 gepresenteerd tijdens een inloopavond. Zo'n 70 bezoekers zagen de plannen op posters aan de muur, en raakten in gesprek met betrokkenen. U kunt de volgende zaken downloaden:

Inloopavond 19 april 2024

Tijdens de inloopavond op 19 april is het voorlopig ontwerp voor de Noordse Buurt gepresenteerd. Het was een druk bezochte avond waar ruim 90 inwoners belangstelling voor hadden. Er waren panelen opgesteld met posters met alle plannen en op een tafel konden de technische tekeningen worden bekeken. Ook was er ruime gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerkers van de gemeente Nieuwkoop, Waternet, Natuurmonumenten, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en het programmabureau. Kon u er niet bij zijn of wilt u de informatie nog eens rustig bekijken, dan vindt u deze hieronder. U kunt de documenten ook downloaden:

Nieuwsbrieven

In september 2021 verscheen de eerste nieuwsbrief Noordse Buurt.

In november 2022 verscheen de tweede nieuwsbrief Noordse Buurt.

In maart 2024 verscheen de derde nieuwsbrief Noordse Buurt.

via info@veenweidengouwewiericke.nl kunt u zich ook opgeven voor toezending van de digitale nieuwsbrieven over de natuurplannen in de Noordse Buurt.

Planning

  • 2022 Bijeenkomsten adviesgroep; gesprekken met aanwonenden
  • najaar 2022 Schetsontwerp gereed
  • 9 nov 2022 Inloopavond over het schetsontwerp

  • 2023 Definitief inrichtingsplan gereed
  • 2023-2024 Aanbesteding, vergunningverlening
  • 2024 Start uitvoering
  • 2027 Nieuwe natuur geheel ingericht

++++++++++++++++++++++++++

Laatste wijziging: 24 april 2023