project in uitvoering Planning: Klaar in 2021

  • Ontwikkeling van 100 ha natuur als onderdeel van de ecologische verbinding tussen de natuur van de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen

In Abessinië & Zuidzijderpolder wordt een deel van de ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen gerealiseerd. Deze verbinding moet voorkomen dat de natuurwaarden in de natuurkerngebieden van het NNN en van deze bijzondere Natura 2000-gebieden verarmen. De verbinding wordt aangelegd op de gronden van Staatsbosbeheer en de provincie. Voor de gronden van de provincie wordt naar een nieuwe vorm van eigendom en beheer gezocht.

De ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen is opgebouwd uit elementen waar bepaalde diersoorten zich veilig en beschermd in voelen en daar goed doorheen kunnen trekken op zoek naar soortgenoten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan riet en ruigte langs de watergangen. Dit biedt een schuilplaats aan de ringslang, de noordse woelmuis, de otter en de modderkruiper.

De natuur eromheen wordt ingericht met verschillende soorten graslandtypen, zoals nat schraalland, vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland. In Abessinië & Zuidzijderpolder is de bodem op een aantal plekken geschikt voor nat schraalland en vochtig hooiland. Inzet van de betrokken partijen is deze mogelijkheden zo maximaal mogelijk te benutten. Bovendien wordt gewerkt aan schoon water waarin kranswieren, krabbenscheer en fonteinkruid voorkomen.

Plannen

Er wordt onderzocht op welke manier het beheer van de natuur op de grond van de provincie kan bijdragen aan de ontwikkeling van de landbouw en andere regionale doelen. Met Staatsbosbeheer worden afspraken gemaakt over de inrichting van het gebied en het toekomstig beheer. Belanghebbenden en omwonenden krijgen de gelegenheid om hun mening te geven over de plannen.


Inloopavond 13 februari 2017

Op 13 februari 2017 was er een inloopavond over het schetsontwerp, dat voor de natuurinrichting in Abessinië-Zuidzijderpolder is gemaakt. In een goede sfeer zijn er veel gesprekken gevoerd over de inrichting. De eerste stap op weg naar de uitvoering is hiermee gezet. Heeft u de bijeenkomst gemist, maar wilt u graag de posters bekijken die op deze avond aan de muur hingen? Dat kan, ze staan hieronder in het blauwe blok.

U kunt tot uiterlijk 27 maart 2017 via een e-mail laten weten welke tips en adviezen u heeft voor het vervolg.