project in uitvoering Planning: Opstellen uitvoeringsplan 2021-2023; Start uitvoering in 2024

  • Ontwikkeling van 90 ha natuur als onderdeel van de ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen

In Abessinië & Zuidzijderpolder wordt een deel van de ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen gerealiseerd. De verbinding versterkt de natuurwaarden in deze twee bijzondere natuurgebieden. Staatsbosbeheer is eigenaar van bijna alle betrokken percelen.

De ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen is opgebouwd uit elementen waar bepaalde diersoorten zich veilig en beschermd in voelen en goed doorheen kunnen trekken, op zoek naar soortgenoten. Zoals het riet en de ruigte langs de watergangen, die een schuilplaats bieden aan de ringslang, de noordse woelmuis en de otter.

Tussen de watergangen komen verschillende soorten graslandtypen, zoals vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland. Bovendien wordt gewerkt aan voldoende schoon water waarin kranswieren, krabbenscheer en fonteinkruid kunnen bloeien.

Staatsbosbeheer heeft het voortouw bij de inrichting van het gebied en het toekomstig beheer. Belanghebbenden en omwonenden krijgen de gelegenheid om hun mening te geven over de uitvoering.

Hoe ver zijn we nu?

In 2017 verscheen het schetsontwerp. Daarin stond nog een aantal vragen open over de toekomstige waterhuishouding.

In 2018-2019 is gekeken wat de beste oplossing zou zijn voor de toekomstige waterhuishouding. Er is daarover ook gesproken met de bewoners. De conclusie is: maak twee verschillende waterhuishoudkundige eenheden, met elk een eigen waterinlaat. Tussen Fort Wierickerschans en de Zuidzijderwetering komen twee peilgebieden. Tussen de Zuidzijderwetering en de Gravenkoopsedijk komt één peilgebied. Deze aanpak is opgenomen in het concept-inrichtingsplan.

In 2020 hebben bewoners van de Gravenkoopsedijk en de Parallelweg verteld hoe zij aankijken tegen de recreatieve mogelijkheden in polder Abessinië. De wensen van de bewoners zijn, waar mogelijk, meegenomen in het concept-inrichtingsplan.

In 2021 is het concept-inrichtingsplan verschenen. Lees alles hierover in het nieuwsbericht. Daar vindt u ook de nieuwsbrief en een film over het plan.

Staatsbosbeheer is eind 2020 grondeigenaar geworden van bijna alle percelen binnen de verbinding.

In maart 2022 is het definitieve inrichtingsplan vastgesteld door de stuurgroep. Daar hoort ook een Beheerplan bij. In mei 2022 verscheen een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken.

Volgens de huidige planning zal de uitvoering in 2023 starten en is de natuurinrichting klaar in 2024.

+++++++++++++++++++++++++

Laatst gewijzigd: 23 mei 2022