project in uitvoering Planning: Opstellen inrichtingsplan - start uitvoering in 2023

  • Ontwikkeling van 100 ha natuur als onderdeel van de ecologische verbinding tussen de natuur van de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen


19 februari 2021 - Lees alles over het

zojuist verschenen inrichtingsplan

in het nieuwsbericht.

En bekijk daar ook de film en de nieuwsbrief!


In Abessinië & Zuidzijderpolder wordt een deel van de ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen gerealiseerd. Deze verbinding versterkt de natuurwaarden in deze twee bijzondere natuurgebieden. De verbinding wordt aangelegd op de gronden van Staatsbosbeheer en de provincie.

De ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen is opgebouwd uit elementen waar bepaalde diersoorten zich veilig en beschermd in voelen en goed doorheen kunnen trekken, op zoek naar soortgenoten. Zoals het riet en de ruigte langs de watergangen, die een schuilplaats bieden aan de ringslang, de noordse woelmuis en de otter.

De natuur eromheen wordt ingericht met verschillende soorten graslandtypen, zoals vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland. Bovendien wordt gewerkt aan voldoende schoon water waarin kranswieren, krabbenscheer en fonteinkruid kunnen bloeien.

Met Staatsbosbeheer worden afspraken gemaakt over de inrichting van het gebied en het toekomstig beheer. Belanghebbenden en omwonenden krijgen de gelegenheid om hun mening te geven over de plannen.

Hoe ver zijn we nu?

In 2017 verscheen het schetsontwerp. Daarin stonden nog een aantal vragen open over de toekomstige waterhuishouding.

In 2018-2019 is gekeken wat de beste oplossing zou zijn voor de toekomstige waterhuishouding. Er is daarover ook gesproken met de bewoners. De conclusie is: maak twee verschillende waterhuishoudkundige eenheden, met elk een eigen waterinlaat. Tussen Fort Wierickerschans en de Zuidzijderwetering komen twee peilgebieden. Tussen de Zuidzijderwetering en de Gravenkoopsedijk komt één peilgebied. Deze aanpak is opgenomen in het concept-inrichtingsplan.

In 2020 hebben bewoners van de Gravenkoopsedijk en de Parallelweg verteld hoe zij aankijken tegen de recreatieve mogelijkheden in polder Abessinië. De wensen van de bewoners zijn, waar mogelijk, meegenomen in het concept-inrichtingsplan.

In 2021 is het concept-inrichtingsplan verschenen. Lees alles hierover in het nieuwsbericht. Daar vindt u ook de nieuwsbrief en een film over het plan.

++++++++++++++++++++

Laatst gewijzigd: 19 februari 2021