project in uitvoering Planning: Klaar in 2021

Ontwikkeling nieuwe natuur:

Ruygeborg is het gebied tussen Noorden en Nieuwkoop. De natuur in Ruygeborg is bedoeld als buffer voor de Nieuwkoopse Plassen en als verbinding met natuurgebied de Groene Jonker. In het gebied is ook ruimte voor recreatie.

In 2012 is het deel van Ruygeborg dat tegen Noorden aanligt (“Ruygeborg I”, circa 50 ha groot) al ingericht als natuurgebied. Er is veel ‘natte’ natuur, zoals rietland. Het wordt beheerd door Natuurmonumenten. De natuur hier is nog in ontwikkeling; de komende jaren zal het hier steeds meer gaan lijken op de Groene Jonker. Het gebied heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een waar vogelparadijs: tureluur, lepelaar, blauwborst en porseleinhoen zijn slechts enkele van de soorten die hier voorkomen. Ook zeldzame vogels als de steltkluut, de geoorde kluut en de zwarte ibis vinden hun weg naar Ruygeborg.

Voor de andere circa 160 ha van Ruygeborg (“Ruygeborg II”) worden plannen ontwikkeld om ook in dit deel natuur aan te leggen. De natuur zal hier in het algemeen ‘droger’ zijn, hoewel er ook natte natuur is gepland als verbinding tussen Ruygeborg I en de Groene Jonker. De mogelijkheden voor recreatie worden meegenomen in de plannen.

In 2016 is er een Verkenning uitgevoerd naar de situatie in het gebied (is de grond nat of droog? waar zitten er weidevogels? en dergelijke). Begin 2017 is de "Richtinggevende notitie voor het schetsontwerp voor de ontwikkeling van Ruygeborg II" verschenen.

Er is een Adviesgroep samengesteld die meepraat over de natuurplannen voor Ruygeborg II. Zie voor de samenstelling van de adviesgroep de ledenlijst.

Schetsontwerp en Inloopavond

Een aantal grondeigenaren liet begin 2017 weten graag zélf het schetsontwerp voor Ruygeborg II te willen maken. Dit schetsontwerp is op 11 januari 2018 gepresenteerd tijdens een Inloopavond. Bezoekers gingen in gesprek met de ontwerpers van het schetsontwerp en met andere betrokkenen. Ook konden ze een film bekijken over de plannen. Veel belangstelling ging uit naar de recreatieve wandelroutes in het schetsontwerp en naar de drie toekomstbeelden ('artist impressions').

De Stuurgroep heeft in februari 2018 ingestemd met het schetsontwerp van de eigenaren. Het wordt nu verder uitgewerkt tot een voorontwerp.


2018 - 2019: van schetsontwerp naar inrichtingsplan

In 2018 en 2019 is gewerkt aan het uitwerken van het schetsontwerp met concrete inrichtingsmaatregelen: het inrichtingsplan. Daarbij wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met de reacties op het schetsontwerp. Alle reacties én de beantwoording daarvan vindt u in de Nota van Beantwoording.

In de nieuwsbrief van augustus 2019 staat de stand van zaken op dit moment.

Blijf op de hoogte over Ruygeborg

Wilt u op de hoogte blijven van het project Ruygeborg? Vul dan hieronder uw e-mailadres in. U ontvangt dan van ons een update zodra er nieuwe informatie is.