Gereed

Drie gebieden in de polder Lange Weide worden aantrekkelijk gemaakt voor weidevogels, met kruiden- en faunarijk grasland en plas-dras-plekken. De verwachting is dat de grutto, de watersnip en de kemphaan het gebied zullen weten te vinden.

Sinds de zomer van 2021 valt Lange Weide onder de natuurprojecten van Gouwe Wiericke. Toen werd dit gebied onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Aan de oostzijde van de Enkele Wiericke liggen drie gebieden die al lange tijd eigendom zijn van Staatsbosbeheer: Weijpoort, Lange Weide Weiweg en Lange Weide Laageind. Samen vormen ze het nieuwe NNN-gebied Lange Weide; bij elkaar 44 hectare groot.

2022: ingericht als natuur

In het najaar van 2022 is het gebied geschikt gemaakt voor weidevogels. En is hier en daar grond afgegraven om drassige gebiedjes (“plas-dras”) te laten ontstaan: daar vinden weidevogels een groot deel van hun voedsel (wormen en insecten). Op andere plekken biedt bloemrijk grasland beschutting voor de kuikens. De oevers van een aantal sloten zijn flauwer gemaakt, wat ook weer extra voedsel voor de kuikens oplevert. Deze variatie aan natuur vormt een ideale broedplek voor weidevogels als de grutto, watersnip en kemphaan.

De weggegraven grond is elders in het natuurgebied gebruikt om dammen en peilscheidingen aan te brengen. Deze dammen waren nodig om in de afzonderlijke gebieden een ander peil in te kunnen stellen dan in de aangrenzende polder.

Langer vasthouden

In het voorjaar wordt in de natuurgebieden voortaan het regenwater langer vastgehouden, zodat er plas-dras ontstaat. Bijkomend voordeel van het hogere waterpeil is, dat de bodemdaling wordt beperkt. In 2019 is het waterpeilbesluit al aangepast om deze waterstanden te kunnen regelen.

Het hogere waterpeil heeft geen gevolgen voor de omliggende (agrarische) gebieden; daar verandert het waterpeil niet.

Beheer

Staatsbosbeheer blijft de beheerder van het gebied. Uitvoering van het beheer gebeurt waar mogelijk door de pachters van de percelen. Samenwerking met de agrariërs is en blijft hier van groot belang.

Nieuwsbrief

In juli 2022 is een nieuwsbrief verschenen over de natuurplannen in Lange Weide.

Waterlinie

Het hele gebied tussen de Enkele en Dubbele Wiericke is onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Mede daarom was er een wens om het gebied een deel van het jaar onder water te zetten. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie heeft meegedacht hoe deze wens samen kan gaan met de natuurinrichting. Helaas bleek het niet mogelijk om dit gebied langere tijd onder water te zetten, omdat er dan geen broedplek van gemaakt kan worden voor weidevogels. Wel zal, bij voldoende regen, Lange Weide Laageind in het vroege voorjaar (voordat de weidevogels uit het zuiden weer aan komen vliegen) maximaal twee weken onder een klein laagje water komen te staan. Op die manier is er elk jaar toch nog een beetje ‘Waterlinie-gevoel’.

++++++++++++

Laatste wijziging: 12 april 2023